پیدا

ترک های قلبم ش ت ِ تو بوده . .

درخواست حذف اطلاعات

من خوب بلد شدم سکوت کنم . . خیلی وقتا پر از حرفم ولی سکوت میکنم تا چیزی اب تر نشه از اونی که شخص ِ مقابل داره اب میکنه . . من فقط سکوت میکنم نه بهش حق میدم نه از خودم دفاع میکنم و نه میگم نه اینجوری که تو میگی نیست و نه هیچی ! میگم بذار هر چی تو سرشه بمونه و فکر کنه درسته . . همش برای این ِ که شرایط طوری نیست که جایی برای بحث هم باشه ! اینطوری میشه که من میگذرم از مز فاتش و میخوابم و وقتی بیدار میشم بر خلاف ِ خودشون چیزی به روی خودم نمیارم ! انگار نه انگار اتفاقی افتاده . . وقتی حرف میزنه ، جوابش رو میدم . . از اتاق میزنم بیرون و مثل ِ دیونه ها توی ِ هوایی که نم نم ِ بارون داره و بادش طوفانی میاد ُ میره و شالم رو میکشه میشینم زیره درخت . .. فقط برای اینکه یکمی دور شم از همه چی و رگ ِ خواب گوش کنم و اصلاً فکر نکنم چقدر دلم برای مادرم تنگه که هی هر بار با بستنه چشمام تصویرش توی ِ مغزم روشن میشه . . + رگ ِ خواب ِ این دل تو دست ِ تو بوده ، ترک های قلبم ش ت ِ تو بوده . .من ُ با یه لبخند به ابرا کشوندی ، با یک قطره اشکت به آتیش نشوندی . .. رگ ِ خواب / یگانه . .. * با این آرزویی که بی تو محاله ، یه شب خواب ِ آروم فقط یک خیاله . . یگانه . ..